DE SHOWROOM IS ELKE 2E en 4E ZATERDAG VAN DE MAAND OPEN VAN 10.00-16.00 UUR (OF OP AFSPRAAK - BEL 06- 33 711 801)

Algemene voorwaarden

 

Algemene informatie

De signs zijn vervaardigd uit staal en het design is er op gedrukt, veelal met een 'vintage look'. De borden zijn bedoeld voor gebruik in huis als decoratie tegen de wand. Ook onder een degelijke beschutte veranda kunnen de signs toegepast worden. De signs zijn niet bestand tegen (extreme) weersomstandigheden als continue UV-straling (felle zon), wind en regen. Door weersinvloeden, en met name veel UV-zonlicht, kunnen op termijn kleurverschillen optreden. Verkleurde signs kunnen daarom niet teruggenomen worden.

  

 

Artikel 1. Aanbiedingen/overeenkomsten

1.1 
Alle aanbiedingen van 'Signs USA' zijn vrijblijvend en 'Signs USA' behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen, specificaties, teksten en afbeeldingen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

1.2 
Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door 'Signs USA'. 
'Signs USA' is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt 'Signs USA' dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 

Artikel 2. Prijzen en betalingen

2.1 
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief eventuele betaling-, handlings- en verzendkosten, tenzij anders aangegeven of overeengekomen.

2.2 
Betaling dient vooraf te geschieden zonder korting of compensatie, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

2.3 
Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces.

2.4 
Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten dalen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, kunt u ons een email zenden inzake de bestelling. Primair zal restitutie plaatsvinden voor het bedrag van de bewuste prijswijziging of kan gekozen worden om de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen (7) dagen na mededeling van de prijswijziging door 'Signs USA'. 
Een en ander ter discretie van de directie van 'Signs USA'. Op een eventuele beslissing kan door klant geen aanspraak worden gemaakt.

2.5 
Bestellingen kunnen slechts geannuleerd worden binnen een termijn van 7 dagen na bestelling (de zogeheten afkoelingsperiode) door middel van een persoonlijke email aan info@signs-usa.nl onder vermelding van bestelnummer en de bij 'Signs USA' bekende klantgegevens. De annulering van de bestelling wordt dan door 'Signs USA' in behandeling genomen en u ontvangt een schriftelijke bevestiging (geautomatiseerde mail) van de annulering.

2.6 
Indien klant, hierna te noemen Opdrachtgever, heeft aangegeven dat men voor betaling van de bestelling gebruik wenst te maken van een bankoverboeking en het voldoen van de betaling voor de bestelling blijft uit dan is Opdrachtgever gehouden en dus verantwoordelijk voor betaling van de openstaande factuur. Opdrachtgever zal de betaling van de bestelling verzorgen, zonder dat 'Signs USA' hiertoe actie behoeft te ondernemen. 'Signs USA' zal, bij het uitblijven van betaling binnen een termijn van 7 dagen na bestelling, de opdrachtgever een herinnering sturen. Bij het wederom uitblijven van betaling zal 'Signs USA' gerechtigd zijn om administratiekosten van € 12,50 in rekening te brengen. Wanneer betaling van de bestelling en de administratiekosten niet binnen 5 dagen na de herinnering heeft plaatsgevonden, zal 'Signs USA' de openstaande vordering over dienen te dragen aan een incassobureau.

 

Artikel 3. Levering

3.1 
De door 'Signs USA' opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige 
leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

3.2 
Annulering van de opdracht dient door de opdrachtgever schriftelijk te geschieden. Indien 
'Signs USA' reeds kosten heeft gemaakt in verband met de opdracht – bijvoorbeeld transportkosten en/of rembourskosten - mogen deze integraal aan de opdrachtgever worden doorberekend. Er is sprake van annulering indien de onder rembours geleverde zaken op de dag van levering worden geweigerd zonder rechtsgeldige reden.

 

Artikel 4. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

4.1 
U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door 
'Signs USA' geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

4.2 
De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze site berusten bij 'Signs USA' of 
haar licentiegevers. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te kopiëren, te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 'Signs USA'.

 

Artikel 5. Reclames en aansprakelijkheid

5.1 
U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten volgens u aan de 
overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u 'Signs USA' daarvan zo 
spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

5.2 
Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft 
'Signs USA' de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te 
vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

5.3 
Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) werkdagen na aflevering aan 'Signs USA' te retourneren. 
Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het 
product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor het terugsturen voor uw 
rekening zijn.

5.4 De signs zijn vervaardigd uit staal en het design is er op gedrukt, veelal met een 'vintage look'. De borden zijn bedoeld voor gebruik in huis als decoratie tegen de wand. Ook onder een degelijke beschutte veranda kunnen de signs toegepast worden. De signs zijn niet bestand tegen (extreme) weersomstandigheden als continue UV-straling (felle zon), wind en regen. Door weersinvloeden, en met name veel UV-zonlicht, kunnen op termijn kleurverschillen optreden. Verkleurde signs kunnen daarom niet teruggenomen worden.

 

Artikel 6. Overmacht

6.1 
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft 'Signs USA' in geval van 
overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat 'Signs USA' gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

6.2 
Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan 'Signs USA' kan 
worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, 
rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 7. Diversen

7.1 
Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met 'Signs USA' in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door 'Signs USA' vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

7.2 
'Signs USA' is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van 
derden.

7.3 
De voorwaarden blijven van kracht ingeval 'Signs USA' geheel of ten dele van naam, 
rechtsvorm of eigenaar verandert.

7.4 
Mocht 'Signs USA' een met een opdrachtgever gesloten overeenkomst overdragen aan een 
derde, geeft de opdrachtgever hiervoor reeds bij voorbaat toestemming.

 

Artikel 8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

8.1 
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Privacy
'Signs USA' neemt uw privacy zeer serieus. De geheimhouding en bescherming van uw 
persoonlijke gegevens zijn voor ons vanzelfsprekend. Wij weten het vertrouwen dat u in ons stelt te waarderen en zullen de uiterste zorgvuldigheid betrachten om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk. Wij zullen uw e-mail adres, uw naam of andere persoonsgegevens nooit aan derden verkopen, verhuren of doorgeven, met uitzondering van derden die worden ingeschakeld bij de uitvoering van uw bestelling. De gegevens die u invoert bij het aanmaken van een account worden alleen door ons gebruikt voor het afhandelen van uw bestellingen en voor aanbiedingen betreffende onze website.

Gebruik van cookies
'Signs USA' maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies om u te 
identificeren en daarmee de toegang tot de site voor u gemakkelijker te maken. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. U kunt het accepteren van cookies in uw browser uitzetten. Een gebruiker van deze dienstverlening via internet die geen cookies accepteert van het domein www.signs-usa.nl heeft slechts beperkte toegang tot deze site. 'Signs USA' gebruikt de informatie uit de cookies niet op individueel niveau.

Disclaimer
Alle informatie, diensten of producten die u aantreft op deze website kunnen fouten bevatten en kunnen onderhevig zijn aan tijdelijke interruptie. Hoewel 'Signs USA' haar uiterste best doet om alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan zij niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defects, gederfde inkomsten of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website. 'Signs USA' ziet af van welke aansprakelijkheid dan ook, binnen de grenzen van de Nederlandse wet.

 

Retourzendingen
Artikelen die niet beschadigd zijn kunnen binnen 14 dagen na ontvangstdatum geretourneerd worden. Het aankoopbedrag wordt, na opgave van het IBAN rekeningnummer, binnen 14 dagen teruggestort na ontvangst van het retour gestuurde artikel.

De kosten van de retourzending zijn voor kosten van de koper. Retourzendingen zijn voor risico van de koper. Dit houdt in dat Signs-USA niet aansprakelijk is voor het beschadigen of zoekraken van retourgestuurde artikelen. Vraag daarom op het postagentschap altijd om een traceercode en bewaar deze goed.

   

Voor het retour zenden van producten geld de volgende procedure:

1.
U dient een verzoek in, binnen uw account bij 'Signs USA' en vult hiervoor het elektronische formulier in met de gegevens die voor ons van belang zijn inzake het in behandeling kunnen nemen van het retourverzoek;  

2.
U ontvangt van 'Signs USA' een schriftelijke bevestiging (geautomatiseerde email) van uw verzoek;  

3.
De retourbon of de vermelde gegevens hierop dient u bij het product in de verpakking te sluiten of worden deze duidelijk op de verpakking vermeld;

4. 
Na ontvangst zullen wij conform onze Algemene Voorwaarden het product vervangen dan wel het (deel)bedrag van de bestelling restitueren;

5.
U dient zelf te zorgen voor de retourkosten en verzending, tenzij anders overeengekomen.

6.
Pakketten zonder retourbon of vermelding van de noodzakelijke gegevens kunnen niet in behandeling worden genomen en worden helaas geweigerd;

 Op al onze leveringen gelden deze algemene voorwaarden.

 

RETOUR STUREN

Het retrouradres is:

SIGNS USA

p/a Hoefblad 40

5527 KV  HAPERT

NEDERLAND

  

Voorwaarden
- Je retourneert het artikel binnen de zichttermijn van 14 dagen. De termijn gaat in op de dag na ontvangst van je artikel.
- Het artikel is, indien redelijkerwijs mogelijk, in de originele verpakking.
- Wij willen je vragen om, indien mogelijk, de factuur (of een kopie van die factuur) mee te sturen in de verpakking.
- Voor een snelle en correcte afhandeling, is het belangrijk dat je het artikel eerst retour meldt via email: info@signs-usa.nl.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Privacyverklaring

Signs USA, gevestigd aan Hallenstraat 12
5531 AB. Bladel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.signs-usa.nl
Hallenstraat 12
5531 AB. Bladel
0497844588
Rob Luijten is de Functionaris Gegevensbescherming van Signs USA Hij/zij is te bereiken via info@signs-usa.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Signs USA verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Locatiegegevens
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
- Internetbrowser en apparaat type
- Bankrekeningnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@signs-usa.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Signs USA verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Signs USA verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 


Geautomatiseerde besluitvorming
Signs USA neemt verantwoordelijkheid op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Signs USA) tussen zit. Signs USA gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Signs USA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijnen van 1 jaar.


Signs USA verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Signs USA blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Delen van persoonsgegevens met derden
Signs USA verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Signs USA gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@signs-usa.nl. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Signs USA zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Signs USA wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Signs USA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@signs-usa.nl